Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-16:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30
Dyżur komornika - środa 9:00-15:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • dostępem elektronicznym do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • możliwością wyszukiwania nieruchomości dłużników w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL.
  • możliwością wykonywania elektronicznych zapytań w systemie Publicznych Służb Zatrudnienia w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (SEPI)
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

Obwieszczenie - I Licytacja - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
2017-11-28

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1Y/00070712/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr 124 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: 81-166 Gdynia, ul. Rtęciowa 15b/5, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00070712/3.. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,9 m kw. składa się z 3 pokojów, łazienki, wc, przedpokoju i kuchni. Km 2033/16

Suma oszacowania wynosi 238.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178.500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Gdyni ul.Tadeusza Wendy 7-9 63 12405354 1111 0010 4834 3799 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy

Bartosz Bociąga

 

gdyniakomornik.pl - Komornik sądowy, aukcje komornicze i egzekucje, windykacja i licytacje nieruchomości - Gdynia