Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-16:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:30
Dyżur komornika - środa 9:00-15:00

Kancelaria dysponuje
  • możliwością poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością generowania zapytań elektronicznych do ZUS (PUE)
  • możliwością uzyskiwania drogą elektroniczną danych ze zbioru PESEL
  • dostępem elektronicznym do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • możliwością wyszukiwania nieruchomości dłużników w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)
  • możliwością szczegółowego wglądu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu uzyskania m.in. danych adresowych i identyfikatorów dłużnika w tym numeru PESEL.
  • możliwością wykonywania elektronicznych zapytań w systemie Publicznych Służb Zatrudnienia w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (SEPI)
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

LICYTACJE / NIERUCHOMOŚCI

II licytacja - ul. Podgórska, Gdynia
2019-10-10

KM 575/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2019r. o godz. 13:45 w Sądzie Rejonowym w Gdyni Wydział VII Cywilny 81-354 GDYNIA, pl. Konstytucji 5, sala nr 206  odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: 81-166 Gdynia, ul. Podgórska 4A/5, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni (Adres spółdzielni:  81-166 Gdynia, ul.Podgórska 14 ). 
Mieszkanie 52,60m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c, przedpokój.
Suma oszacowania wynosi 178 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 118 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe w Krakowie 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik informuje, że wszelkie rękojmie wpłacane za pośrednictwem agencji płatniczych bedą przekazywane na rachunek depozytowy Ministra Finansów do czasu wskazania na piśmie przez licytanta, rachunku bankowego do zwrotu rękojmii.

Komornik Sądowy 

Bartosz Bociąga
gdyniakomornik.pl - Komornik sądowy, aukcje komornicze i egzekucje, windykacja i licytacje nieruchomości - Gdynia